Down Low - Johnny B превод на песента


Текст на песента

Ladies and gentlemen,
this is the big moment
we've all been waitin for.
Who is the success of the year?
Here they are.
Check it out - it's eleven-thirty,
My hand is getting dirty
Snatchin' up things that probably can't be waitin'
Now this is a vision of a violent life
Livin' by a guard and totem of the night
I'm slamin' doors 2-4-5 'n pullin' the keys
Now these are the traged valuable luxuries to me
In the early dawn, before you yawn
I've been there swiped you and then I'm gone
Now it's six-o-clock, my heart tic-tacs
A black sadden bag full of bad ass rocks
My identity has to be exposed
Stealing from the spot that I chooly chosed
I lose and enfuse my choice to chose
Now I'm sick and I'm fallin' deeper in the mess
There's no hope for me, see??
My path has been chosen I'm Johnny B
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes, and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oooh why can't you see, oooh Johnny B
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes, and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oooh why can't you see, oooh Johnny B
The situation's tight
You are billin' by the night
Can't choose between the wrongs and the rights
I'm searchin' for the clues, yo-what am I gotta do
I got the habit to take valuable things from you
Here I stand and I'm physically trapped by my tent
Drifting northern breeze triumphal is this adman
A lonely path when I stand alone
A round mothern flexion bendin' by my own
Here I lay down into certain deaths
Two spirits calls grabs my very last breath
Sometimes I wish reveseness in my path
A simple guest or a simple laugh
But I'm evil, dirty and mean
Two pounds blood pasts through my bloodstream
Frightened huh? You should be
Who am I? I'm Johnny B!
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes, and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oooh why can't you see, oooh Johnny B
Here we go here we go now check the flow
Here we go, Johnny B is in control
Here we go here we go now check the flow
Here we go, Johnny B is in control
It's a sleepless night, he's callin' your name
It's a lonely ride, I know how you saw him
Again and again
He's dressin' his dreams
Yeaah, Johnny my friend, it's not what it seems...
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes, and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oooh why can't you see, oooh Johnny B
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes, and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oooh why can't you see, oooh Johnny B
Превод

Дами и господа
това е големия момент
който всички сме чакали
Коя е най-добрата песен за годината
Ето ги тях
Виж навън- 11.30 е,
Моите ръце са исцапани с мъка
Грабни нещата,които вероятно не могат да бъдат видяни
Сега това е видение за бурен живот
Живей чрез бдителност и тотем на ноща
Аз съм опитвал врати 2-4-5 в които съм пробвал ключовете
Сега тези трагедий са ценни за мен
В ранна зора,преди ти да се събудиш
Аз бях там и удрян след което си тръгнах
сега е 6 часа,моето сърце тик-така
Черна чанта пълна с камъни(спомени) които ми тежат
Моята идентичност е разкрита
Крадете от мястото което аз избрах
Аз изгубих моето право да избирам
Сега аз сам болен и потъвам дълбоко в бъркотията
Тук няма надежда за мен,виждаш ли???
Johnny B,колко много можеш да видиш
Просто отвори очи и ме слушай
Право напред,зелената светлина се превръща в червена
Ооох защо не можеш да видиш,Оооо Johnny B
Johnny B,колко много можеш да видиш
Просто отвори очи и ме слушай
Право напред,зелената светлина се превръща в червена
Ооох защо не можеш да видиш,Оооо Johnny B
Ситуацията е тежка
Ти си будувал през ноща
Не можеш да избереш между доброто и злото
Аз съм в търсене на уликите,йо-какво трябва да направя
Аз получих навика да взимам ценни неща от теб
Тук аз стоя и съм във психически капан
Карам северен бриз и триумфирал е този Адман
Самотен път кадето аз стоя сам
Път,модерен,аз прая собствен завой
Тук долу аз поставям края,определен от смърта
Два духа ми грабват и последния дъх
Понякога аз само плача в моя път
Прост въпрос или просто смях
Но аз сам дявол,тъжен имам предвид
Две фунти кръв са преминали през моите вени
Уплашен хух?Кой трябва да съм аз
Кой съм аз?Аз съм Johnny B
Johnny B,колко много можеш да видиш
Просто отвори очи и ме слушай
Право напред,зелената светлина се превръща в червена
Ооох защо не можеш да видиш,Оооо Johnny B
Тук ние вървим,тук ние вървим и проверяваме наплива
Тук ние вървим,Johnny B е под контрол
Тук ние вървим,тук ние вървим и проверяваме наплива
Тук ние вървим,Johnny B е под контрол
Безсънна нощ,той вика името ти
Самотно пътуване,аз знам загатката
Отново и отново
Дааа,Johnny мой приятелю,не е това което изглежда
Johnny B,колко много можеш да видиш
Просто отвори очи и ме слушай
Право напред,зелената светлина се превръща в червена
Ооох защо не можеш да видиш,Оооо Johnny B

Още от този изпълнител(и)